Ceník a platby

 

 

DRUH DOCHÁZKY

CENA

OBSAH

A

Dopolední - každé dopoledne v pracovních dnech v měsících mimo státních svátků, prázdnin a dnů které stanoví zřizovatel.

6 300 Kč  za 1 měsíc

7:00 - 12:30 s obědem. Cena je bez svačiny a oběda. V ceně je v průběhu jednoho týdne vše dle programu + pitný režim. 

B

Celodenní - každý pracovní den v měsíci mimo státních svátků, prázdnin a dnů, které stanoví zřizovatel.

8 400 Kč  za 1 měsíc

7:00 - 17:00 Cena je bez dopolední a odpolední svačiny, bez oběda. V ceně je v průběhu jednoho týdne vše dle programu + pitný režim. Kroužky a kurzy jsou hrazené zvlášť.

C

Bilingvní -  česko -anglická třída, výuka s rodilým mluvčím.

Každý pracovní den v měsících mimo státní sváty, prázdniny a dny, které stanoví zřizovatel.

8 400 Kč za 1 měsíc dopoledne

10 500   za 1 měsíc celý den

7:00 - 12,30 Cena je bez dopoledních svačin, bez oběda. V ceně je vše dle programu+ pitný režim. 

7:00 - 17:00  Cena je bez dopolední a odpolední svačiny, bez oběda. V ceně je v průběhu jednoho týdne vše podle programu Frogs + pitný režim.

V případě potřeby mohou rodiče své děti ponechat déle mimo svou variantu docházky. K tomu jim bude připočítána sazba 200  Kč za hodinu . Nutno předem domluvit s paní učitelkou.

Stravné na jeden den: Při dopolední docházce A a C 100 Kč na den, při celodenní docházce 120 Kč na den.

 1. Rodiče si vyberou příslušnou variantu docházky dítěte do MŠ Nemo, vyplní přihlášku-smlouvu a složí 100% školného . Součástí smlouvy jsou "Všeobecné organizační a platební podmínky v MŠ NEMO". Pokud dítě nenastoupí, propadá záloha na pokrytí provozu! V průběhu roku nelze změnit celodenní variantu na polodenní! 

 2. Rodiče upozorňují pracovníky MŠ (písemně v přihlášce) na zdravotní obtíže svého dítěte a na zvláštnosti spojené s jeho osobou. Nahlásí i nutné změny. Na začátku docházky odevzdají důkazní list s potvrzením od lékaře.

 3. Rodiče předávají dítě vždy osobně učitelce a informují ji o případných potížích. Pokud dítě bude vyzvedávat někoho jiného, ​​než je uvedeno na přihlášce, je nutné rodičem toto písemně sdělit učitelce.

 4. Uhradí převodem do 2. dne vzhledem k měsíci prostřednictvím banky (jednorázový nebo trvalý příkaz k úhradě) příslušná částka za školné - teprve tím nabývá přihláška platnosti! Pokud dítě do MŠ nenastoupí, propadá školné na úhradu provozních nákladů!

 5. U pravidelné docházky se při nemoci delší 10 pracovních dní převádí polovina nevyčerpaného školného do dalšího měsíce a až 1 x za školní rok (na základě potvrzení od lékaře).

 6. Rodiče předloží ředitelce sepsanou žádost o slevu spolu s lékařským potvrzením. Sleva se projeví vždy až v následujícím měsíci. Vrácení školného se nevztahuje na jiné případy! Slevu lze uplatnit 1 x za školní rok. Sleva se nevztahuje na sourozence se slevou školného 20%

 7.  Neuhrazením školného do 2. dne příslušného měsíce může dojít k vyškrtnutí dítěte z MŠ NEMO a obsazení jeho míst jiným dítětem. 

 8. Ukončení docházky do MŠ: Docházka je ukončena dovršením 6 let věku dítěte, neoznámí-li rodiče škole do 30.6. , že má dítě odklad školní docházky.

 9. Účinnost výpovědní doby činí 2 měsíce  a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne kalendářního měsíce. 

 10. Rodiče přihlašují dítě k odběru obědů vždy na celý měsíc. Stravné se platí zálohově.

 11. V případě nepřítomnosti dítěte odhlaste obědy telefonicky, nebo pomocí SMS na tel MŠ NEMO vždy do 8,00 hod. Vyúčtování stravy probíhá 1 x za pololetí.

 Tel. do MŠ NEMO: 606 541 712 .

Kontaktujte nás