Ceník a platby

 

 

DRUH DOCHÁZKY

CENA

OBSAH

A

Dopolední - každé dopoledne v pracovních dnech v měsících mimo státních svátků, prázdnin a dnů které stanoví zřizovatel.

7 200 Kč  za 1 měsíc

7:00 - 12:30 s obědem. Cena je bez svačiny a oběda. V ceně je v průběhu jednoho týdne vše dle programu + pitný režim. 

B

Celodenní - každý pracovní den v měsíci mimo státních svátků, prázdnin a dnů, které stanoví zřizovatel.

9 600 Kč  za 1 měsíc

7:00 - 17:00 Cena je bez dopolední a odpolední svačiny, bez oběda. V ceně je v průběhu jednoho týdne vše dle programu + pitný režim. Kroužky a kurzy jsou hrazené zvlášť.

C

Bilingvní -  česko -anglická třída, výuka s rodilým mluvčím.

Každý pracovní den v měsících mimo státní sváty, prázdniny a dny, které stanoví zřizovatel.

9 600 Kč za 1 měsíc dopoledne

12 000   za 1 měsíc celý den

7:00 - 12,30 Cena je bez dopoledních svačin, bez oběda. V ceně je vše dle programu+ pitný režim. 

7:00 - 17:00  Cena je bez dopolední a odpolední svačiny, bez oběda. V ceně je v průběhu jednoho týdne vše podle programu Frogs + pitný režim.

V případě potřeby mohou rodiče své děti ponechat déle mimo svou variantu docházky. K tomu jim bude připočítána sazba 300  Kč za každou započatou hodinu. Nutno předem domluvit s paní učitelkou.

Stravné na jeden den: Při dopolední docházce A a C 108 Kč na den, při celodenní docházce 130 Kč na den. Cena se může změnit dle dodavatele stravy. 

 1. Rodiče si vyberou příslušnou variantu docházky dítěte do MŠ Nemo, vyplní přihlášku-smlouvu a složí 100% školného . Součástí smlouvy jsou "Všeobecné organizační a platební podmínky v MŠ NEMO". Pokud dítě nenastoupí, propadá záloha na pokrytí provozu! V průběhu roku nelze změnit celodenní variantu na polodenní! 

 2. Rodiče upozorňují pracovníky MŠ (písemně v přihlášce) na zdravotní obtíže svého dítěte a na zvláštnosti spojené s jeho osobou. Nahlásí i nutné změny. Na začátku docházky odevzdají důkazní list s potvrzením od lékaře.

 3. Rodiče předávají dítě vždy osobně učitelce a informují ji o případných potížích. Pokud dítě bude vyzvedávat někoho jiného, ​​než je uvedeno na přihlášce, je nutné rodičem toto písemně sdělit učitelce.

 4. Uhradí převodem do 2. dne vzhledem k měsíci prostřednictvím banky (jednorázový nebo trvalý příkaz k úhradě) příslušná částka za školné - teprve tím nabývá přihláška platnosti! Pokud dítě do MŠ nenastoupí, propadá školné na úhradu provozních nákladů!

 5. U pravidelné docházky se při nemoci delší 10 pracovních dní převádí polovina nevyčerpaného školného do dalšího měsíce a až 1 x za školní rok (na základě potvrzení od lékaře).

 6. Rodiče předloží ředitelce sepsanou žádost o slevu spolu s lékařským potvrzením. Sleva se projeví vždy až v následujícím měsíci. Vrácení školného se nevztahuje na jiné případy! Slevu lze uplatnit 1 x za školní rok. Sleva se nevztahuje na sourozence se slevou školného 20%

 7.  Neuhrazením školného do 2. dne příslušného měsíce může dojít k vyškrtnutí dítěte z MŠ NEMO a obsazení jeho míst jiným dítětem. 

 8. Ukončení docházky do MŠ: Docházka je ukončena dovršením 6 let věku dítěte, neoznámí-li rodiče škole do 30.6. , že má dítě odklad školní docházky.

 9. Účinnost výpovědní doby činí 2 měsíce  a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne kalendářního měsíce. 

 10. Rodiče přihlašují dítě k odběru obědů vždy na celý měsíc. Stravné se platí zálohově.

 11. V případě nepřítomnosti dítěte odhlaste obědy telefonicky, nebo pomocí SMS na tel MŠ NEMO vždy do 8,00 hod. Vyúčtování stravy probíhá 1 x za pololetí.

 Tel. do MŠ NEMO: 606 541 712 .

Kontaktujte nás